Studie konsorcia pro výsledky rekonstrukce prsů po mastektomii (Mastectomy Reconstruction Outcomes Consortium Study) zahrnovala 2048 žen zařazených v letech 2012–2016, v průměrném věku 49 let. Většina (89,5 %) podstoupila mastektomii v rámci léčby karcinomu. Více než polovina (60 %) podstoupila rekonstrukci prsu na bázi implantátu, u 38 % pacientek byly provedeny autologní zákroky a u ostatních zákroky smíšené. U všech subjektů byla rekonstrukce prsu provedena v prvním roce studie. Mezi prvním a druhým rokem se 165 žen rozhodlo, že podstoupí transplantaci tukového štěpu, neboť s výsledky rekonstrukce nebyly spokojené.

Výsledky hlášené pacientkami byly vyhodnoceny v prvním a druhém roce, a to s použitím validovaného dotazníku BREAST-Q (škála 0–100 bodů, vyšší skóre naznačují větší spokojenost nebo lepší kvalitu života v souvislosti se zdravím). Sledovány byly spokojenost s rekonstrukcí prsů a psychosociální, fyzická a sexuální pohoda. Z popsaného průzkumu vyplývá, že po transplantaci tyto ženy „dohonily“ ostatní – uváděly podobnou míru spokojenosti s výsledkem rekonstrukce (upravená střední hodnota rozdílu −0,68 bodu, p = 0,72), psychosociální pohody (−0,59 bodu; p = 0,73) a sexuální pohody (−2,94; p = 0,15).

Výskyt recidivy nádorů se mezi jednotlivými skupinami ve studii nelišil (1,8 % u pacientek s transplantovaným štěpem vs. 2,0 % u pacientek bez štěpu), což potvrdilo předchozí studie, které nezjistily žádné významné riziko.

„Během uplynulých dvou desetiletí došlo k revoluci v oblasti rekonstrukce prsu, což umožnilo plastickým chirurgům výrazně zlepšit estetické výsledky. Nepravidelnosti kontur a objemové nedostatky lze v případě autologní a implantátové rekonstrukce řešit autologním přenosem tuku,“ napsali vědci. Poznamenali, že počáteční obavy ohledně možné nekrózy tukové tkáně a zvýšeného rizika recidivy CA prsu nebyly podloženy studiemi a doporučení American Society of Plastic Surgeons nyní podporují transplantaci tukové tkáně. Doplnili však, že stále přetrvávají obavy,  a americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) nedávno navrhl nové pokyny pro autologní transplantaci tukové tkáně.

„Dobře navržený výzkum, který posuzuje účinnost transplantace tukové tkáně, je tedy nezbytný nejen z hlediska zajištění vysoce kvalitní péče o pacienty, ale také z hlediska rostoucích zákonných obav ohledně těchto postupů,“ napsali Dr. Bennettová a spol. Vyjádřili naději, že jejich studie přispěje k probíhající diskusi s plátci a regulačními orgány týkající se bezpečnosti a účinnosti těchto postupů.